مقالات شمس تبریزی نسخه ۲۱۴۵ قونیه صفحه ۲۶۸


مقالات شمس تبریزی نسخه ۲۱۴۵ قونیه صفحه ۲۶۸

 

بگویم کیله و نیم بجد می گویدش بکون زن وَارَو، او اشارت کرد تا میان
چون دید که کرست اوّل سخن فهم نکرد بعد از آن هرچه آیدش می گوید، امّا
اگر جواب راست دادی گفتی سخن پیش او گزاف نباید هرچیزی نتوان
حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن چه معنی دارد، هله این چنان
خود عالم خداست، گفت هم بر آن قیاس کن گفتمش که انس و جان بآن نرسیده
است یعنی نه این شرابها هم درین عالم بما می رسد بقدر مرتبۀ هر یکی
زنجبیل و سلسبیل و کافور و شراب طهور تا این یوفون بالنذر چیست
در حق عام باشد این قوم می گویند در حق علیست، سبب نزول از آیت فهم
می‌شود باشد که اینها خود سببی بگویند بارد و سَرد شود، بتأنی خود
چنان شدی که بیامدی، این آستینم را بوسه دادی حاصل بسماع آن سه
شبانه روز بسیار کارها تمام شد، آن جهود که آن گوشت از دکان
آورده بودند آبا و اجداد او را تا هفت کار گزارده شد جهود جهود
ابن مسعود رضی اللّه عنه که مصطفی ع م اسرار قرآن گفتی روایت کرد که
معنی فلان آیت مصطفی صلوات اللّه علیه با اصخاب بگفت و معنی دوم در
گوش من گفت که اگر با شما بگویم گلوی مرا ببرید، صحابه اکنون ایشانرا کفر
نمود تا گلوی او را ببریدندی انما انا بشرٌ مثلکم سبب نزول این آیت شما را
معلوم باشد که علی رضی اللّه عنه دهۀ عاشورا را با مصطفی صلوات اللّه
علیه موافقت می کرد گوشت نخورد نُه روز، مصطفی علیه السّلام درو نظر
کرد اثر ضعف دید گفت لست کاحدکم آیه آمد که قل انما انا بشرٌ مثلکم
فرق همین قدرک است که یوحی الیّ من کارها بکنم معیّن چنانک هیچ کس نداد
در میان ایشان بکنم که بینی از دهان خبر ندارد مگر من بخواهم، خه چرا
انداد از خود این خود از آن او باشد، چرا خود این از آن تو باشد، آخر باید
که کسی بکاری مشغول شود، و منت شد که مرا به از این کاری هست از بهر


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس