مقالات شمس تبریزی نسخه ۲۱۴۵ قونیه صفحه ۱۷


مقالات شمس تبریزی نسخه ۲۱۴۵ قونیه صفحه ۱۷

 

  

یافت او داند شرح قرآن کردن قوله فقلت للیلی طل فقد رقد البدر
یعنی للحجاب الذی بینهما و بین غیرهما او للحجاب الذی بینی و بین المحبوب ان کان
بینهما حجاب، گفت یا رسول الله از ظلمت و برُودت آن عرب منافق نتوانستم
صفت نبوت تو گفتن، گفت ترا بایستی که جمله اعراب حجاب نشوند ترا عربی حجاب
شود گفت یا رسول الله منکرست و دشمن است، گفت این نکوهیدن تو او را چه
سود دارد الاّ بکلمۀ حق سر او را برداری در هوا کنی باشد که آنش سود دارد هم
و عرصه ببینی فقلت للیلی طل آن شاگرد کما آن نیم کارک حجاب اوست لیل
اوست علی رغم الغیور و بیننا استغفرالله می پرانیم الحَمدُالله اگرچه می پرانیم
می برد، تا بتوانی در خصم بمهر خوش درنگر چو بمهر در کسی در رَوی او را خوش
آید اگرچه دشمن باشد زیرا که او را توقع کینه و خشم باشد، از تو چو مهر بیند
خوشش آید، گفت یا رسول الله همه را بمن حواله می کنی مصلحت صحابه را درین کار
چرا فرمود اری، زیرا امینی و امانت شما ظاهر این مردمان را روز قیامت در
گردن می کنیم تقلید شما را آن خود پیش نظر ایستاده است و معاینه شده و در
امر عاقبت و قیامت شما را چیزی معلومست و پیش ایستاده است که دیگران را
از روی سماع و روایت هم خبر نیست ازان زیرا تو آن مرد نیستی که آن واحد که
اذا صفالک من زمانک واحد از تو پرهیز کند در فاش کردن سِر و بلفظ
مغلطه و متشابه گوید آنچ گوید بلک آن فرد واحد را آرزو کند که با تو خلوت کند
میزبان مایدۀ عام انداخت رحمتهً للعالَمین امّا طعام سخت لطیف برای مهمان
سخت لطیف نگه داشت ارجعی الی ربّک که تو ازان نیستی که این نواله از تو پنهان
شاید کرد شیخ گفت عرصۀ سخن بس درازست و فراخ هر که خواهد می گوید
چندانک می خواهد، گفتم عرصۀ سخن بس تنگست عرصۀ معنی فراخست از سخن
پیشترآ تا فراخی بینی و عرصه ببینی، بنگر که تو دور نزدیکی و یا نزدیک دوری
گفت شما بِه دانید گفت ما را با آن کار نیست انچ مستی هستی الّا از روی صورت

 

تطبیق متن:

آقای مجید نیک سیرت

 

 

 

 

 مقالات شمس تبریزی

 


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس