فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۳


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۳

 

 

اگرچه هرچه رو نمودی آنچنان بودی

پیغامبر با آن چنان نظر تیزِ منوّر منوِر،

فریاد نکردی که اَرِنِی الْاَشْیَاءَ کَمَاهِیَ*
خوب می نمایی و در حقیقت آن زشت است

زشت می نمایی و در حقیقت آن نغز است

پس به ما هرچیز را چنان نما که هست

تا در دام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم.

اکنون رای تو اگرچه خوب است و روشن است

از رای او بهتر نباشد.

او چنين می گفت،

اکنون تو نیز به هر مصوّری و هر رایی اعتماد مکن

تضرع می کن و ترسان می باش

مرا غرض این بود

و او این آیت را و این تفسير را تاویل به ارادت و رای خود کرد

که ما این ساعت که لشکرها می بَریم نمی باید که بر آن اعتماد کنیم

و اگر شکسته شویم در آن خوف و بیچارگی هم از او امید نباید برید

سخن را به وفق مراد خود برد

و مرا غرض این بود که گفتیم.

 

* خداوندا حقیقت اشیا و موجودات را آنگونه که هستند به من بنمای

 

             صفحه قبل             صفحه بعد 

***********************************************************************************************************************

 

اگرچه هرچه رو نمودی آنچنان بودی پیغامبر با آن چنان نظر تیز منوّر منوِر فریاد نکردی که اَرِنِی الْاَشْیَاءَ کَمَاهِیَ
خوب می نمایی و در حقیقت آن زشتست زشت می نمایی و در حقیقت آن نغزست پس بما هر چیز را چنان نما که هست

تا در دام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم. اکنون رای تو اگرچه خوب است و روشنست از رای او بهتر نباشد. او چنين میگفت

اکنون تو نیز به هر مصوّری و هر رایی اعتماد مکن تضرع میکن و ترسان می باش مرا غرض این بود و او این آیت را

و این تفسير را تاویل بارادت و رای خود کرد که ما این ساعت که لشکرها می بَریم نمی باید که بران اعتماد کنیم

و اگر شکسته شویم دران خوف و بیچارگی هم از او امید نباید برید سخن را بوفق مراد خود برد و مرا غرض این بود که گفتیم

 

فیه ما فیه مولانا


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس