فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۹۵


فیه ما فیه مولانا نسخه موزه قونیه صفحه ۹۵

 

 

 

روی صورت نیست ای والله ایشان را بالایی و بزرگی هست اما بی چون و چگونه آخر این درم بالای

پول است بالایی او از روی صورت نیست تقدیرا اگر درم را بر بام نهی و زر را زیر قطعاً زر بالا باشد

علی کلّ حال و دُر و لعل بالای زر است خواه زیر خواه بالا و همچون سبوس بالای غربیل است

و آرد زیرمانده است بالا که باشد قطعاً آرد باشد اگرچه زیر است پس بالایی از روی صورت نیست

در عالم معانی چون آن گوهر در او است علی کلّ حال او بالا است فصل شخصی در آمد فرمود

که او محبوب است و متواضع است و این از گوهر اوست چنانکه شاخی را که میوۀ بسیار باشد آن میوه

او را فرو کشد و آن شاخ را که میوه ای نباشد سر بالا دارد همچون سپیدار و چون میوه از حدّ بگذرد

استونها نهند تا به کلی فرو نیاید پیغامبر ما صلی اله علیه و سلم عظیم متواضع بود زیرا که همه میوه های

عالم اوّل و آخر بر او جمع بود لاجرم از همه متواضع تر بود مَا سَبَقَ رَسُوْلَ اللهِّ اَحَدٌ فی السَّلَام

گفت کسی هرگز پیش از پیغامبر بر پیغامبر سلام نمی توانست کردن زیرا پیغامبر پیش دستی می کرد

از غایت تواضع و سلام می داد و اگر تقدیر اسلام پیشین ندادی هم متواضع او بودی و سابق

در سلام او بودی زیرا که ایشان سلام از او آموختند و از او شنیدند هرچه دارند اولّیان و آخریان

همه از عکس او دارند و سایه اویند اگر سایۀ یکی درخانه پیش از وی درآید پیش او باشد در حقیقت

اگرچه سایه سابق است به صورت آخر سایه از او سابق شد فرع اوست و این اخلاق از اکنون نیست

از آن وقت در ذرّه ای آدم در اجزای او این ذره ها بودند بعضی روشن و بعضی نیم روشن و بعضی تاریک

این ساعت آن پیدا می شود اما این تابانی و روشنی سابق است و ذرّۀ او در آدم از همه صافی تر و روشن تر

و متواضع تر بود بعضی اول نگرند و بعضی آخر نگرند اینها که آخر نگرند عزیزند و بزرگند زیرا


اشتراك گذاري:      فيسبوك -  تويتر -  لينكدين -  گوگل پلاس